תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא

ברוכים הבאים לאתר רומאחרת הנמצא בכתובת www.uniquerome.co.il לרבות כתובות משנה (להלן: “האתר”). 

בטרם שימוש באתר אנא קראו בעיון תנאים אלו, המהווים תנאי לשימוש בו.

האמור להלן מופנה לגברים ולנשים כאחד והשימוש בלשון זכר היא מטעמי נוחות גרידא.

האתר מופעל על ידי חברת רומאחרת בע”מ ח.פ 514781335 שכתובתה למשלוח דואר רחוב קפלנסקי 52 כפר סבא ( להלן גם: “המפעילה”).

השימוש באתר, לרבות גלישה בו, חיפוש במנוע החיפוש, איתור מידע או קבלת מידע כלשהו וכל שימוש אחר, מהווה הסכמה מצד המשתמש לאמור בתנאים הללו ובתנאי מדיניות הפרטיות.

על כן, אם אינכם מסכימים לאמור בו או לתנאי מתנאים אלו, אנא הימנעו משימוש באתר.

כל שימוש באתר כפוף להוראות האמורות להלן, למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין.

תנאי שימוש אלה הם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש לבין האתר ומפעיליו.

במקרה של סתירה בין האמור בכל מקום אחר לגבי אתר זה, לרבות פרסום באמצעי מדיה כלשהו, יגברו הוראות תנאי שימוש אלו, כפי שיעודכנו מעת לעת, למעט הוראות תנאי שימוש למשתמש רשום.

האתר נכתב בעברית, מיועד לתושבי ישראל ומאוחסן באמצעות חברה ישראלית.

מבוא זה הוא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.

הגדרות

“האתר”- אתר המִרשֶתֶת (אינטרנט) שכתובתו www.uniquerome.co.il  ובכלל זה כל דפי האינטרט אשר יושבים תחת הדומיין  uniquerome.co.il ו/או מקושרים אליו.

האתר האמור המופעל על ידי המפעילה או מי מטעמה ;

“המפעילה”- חברת רומאחרת בע”מ ח.פ 514781335 שכתובתה  רחוב קפלנסקי 52 כפר סבא או מי מטעמה;

“מוצר”- כל שירות ו/או מוצר ו/או הצעה המוצעים באתר לרבות הצעות מחיר;

“שימוש באתר” – גלישה או צפייה באתר או באחד או יותר מדפי האינטרנט הכלולים ומקושרים באתר, באופן ישיר או עקיף, לרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם; שימוש במערכות, הזמנת מוצר או רכישת מוצר וכל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.

“משתמש” – מי שעושה שימוש באתר כאמור לעיל.

כללי

1. השימוש באתר עשוי להיות כרוך ברישום ובמסירת פרטים ומידע אישי. שים לב כי אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי; מסירתם תלויה אך ורק בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד.

2. עם זאת מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו וכן לפגוע ביכולת ליצור אתך קשר, במידת הצורך.

3. תנאי שימוש אלה הם הבסיס לשימוש באתר. כל שימוש באתר מעבר לאישור תנאי שימוש אלו כפוף גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה.

4. המפעילה עשויה ואף רשאית לשנות מעת לעת בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הוספה, לרבות הוספת תנאים את תנאי השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. השימוש באתר או במערכות יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר, בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידי המשתמש. לגבי שירות שנמכר באתר ומסופק על ידי המפעילה ו/או צד שלישי יחולו הוראות שימוש למשתמש רשום ו/או הוראות ייחודיות אשר יישלחו למשתמש לאחר הזמנת שירות כלשהו. 

6. לצורך השימוש באתר עליך לקרוא את תנאי השימוש. כניסה לכל אחד מעמודי האתר מהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבנת אותם ואתה מסכים להם.

7. האמור בתנאי שימוש אלו, הוא בנוסף לכל זכות המוקנית למפעילה על פי כל דין.

השימוש באתר

8 .האתר מוצג למשתמש כמות שהוא  (“As Is”) נכון למועד כניסתו של המשתמש לאתר. המפעילה עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות המשרתות את האתר. עם זאת, השימוש באתר אינו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים בכל זמן נתון. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, הן למיטב ידיעת המפעילה ומתעדכנות באופן שוטף. על המשתמש חלה החובה לבדוק כי מכשיר הגישה שהוא משתמש בו עומד בדרישות המערכות.

9. המשתמש מודע לכך שבאחריותו לספק את מלוא המידע הדרוש על מנת לקבל את המוצרים. המפעילה איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר יתריעו אם פרט מידע יחסר.

10. המשתמש מצהיר כי כל מידע שהוא מוסר באתר הינו נכון ומדויק. כמו כן המשתמש מצהיר, כי הוא יודע כי המפעילה וכן צדדים שלישיים שלהם נמסר המידע מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מכירת מוצרים. המשתמש מצהיר כי לצורך קבלת השירותים ייתכן כי המפעילה תעביר את פרטיו לצד שלישי. מסירת המידע מהווה הסכמה להעברת הפרטים לצדדים שלישיים. 

11. המשתמש אינו חייב על פי חוק למסור את הפרטים ואת המידע האישי שלו; מסירתם תלויה בהסכמתו וברצונו החופשי. אולם, מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע מהמשתמש את האפשרות להשתמש בשירותי האתר וכן לפגוע ביכולת ליצור איתו קשר, במידת הצורך.

12. כאשר המשתמש מוסר מידע אישי של צד שלישי, הוא מצהיר כי קיבל את הסכמתו המפורשת למסירת המידע, לשם השימוש בו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

13. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכי לא יעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות. מבלי לגרוע מהתחייבויות אלה הנו מתחייב כי לא יעשה בו שימוש לשם אף אחד מאלה:

13.1. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, למפעילה או למשתמשים אחרים;

13.2. העלאת תכנים או מידע שאינם מדויקים, כוזבים, מסולפים או מטעים;

13.3 העלאת תכנים שיש בהם כדי להזיק לאתר או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, “סוס טרויאני” או כל תוכן או אמצעי אחר שיש בו כדי לפגוע במהלך התקין של האתר או השימוש בו או השימוש למשתמשים אחרים או שעלול לגרום נזק לאתר או למשתמשים בו או לציוד ולמחשבים של המפעילה ו/או של אחרים;

13.4 שיבוש, האטה או מניעת תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו או לכל צד שלישי אחר, ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר; 

13.5 לקבל מידע שאינו מורשה לצפות בו או לשם כניסה לא חוקית לאזורים או חלקים באתר שאינו מורשה להיכנס אליהם, או לשם קבלת מידע ממחשבים אחרים או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא”ל);

13.6 שימוש ב”רובוטים” או בתוכנות אחרות להזנת טקסט מכל סוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע או קבלת מידע באופן אוטומטי;

13.7 לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות;

13.8 לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

שימוש במידע

14. המפעילה עשויה לאסוף מידע ו/או לשמור אותו במאגריה ו / או במאגרים המנוהלים באמצעות צדדים שלישיים בישראל ו/או בחו”ל. המידע האישי הנאסף על ידה מהמשתמשים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצא באלה – המידע נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי למפעילה ו/או כאשר המפעילה עורכת סקר מקוון על בסיס רצוני.

15. המפעילה עשויה להשתמש במידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת האתר כדי ליידע אותו הן על ידה והן באמצעות  צדדים שלישיים בדבר מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותו, הכל בכפוף להוראות הדין השונות.

16. בעת השימוש באתר, עשויה המפעילה לאסוף מידע על נוהגי המשתמש ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקרא, העמודים בהם צפה, השירותים שעניינו אותו, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותם ניגש לאתר, סוג מכשיר הקצה שברשותו, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותו ועוד. בנוסף, המפעילה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר.

17. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע רישום לאתר על ידי הקלדת פרטי המשתמש באתר, או הגשת בקשה לקבלת הצעות, מהווים הסכמה ברורה לכך שהמשתמש מתיר למפעילה להשתמש בפרטיו לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בהודעה בטלפון הנייד ובין בכל דרך אחרת. אם המשתמש אינו מעוניין בדיוור כאמור, זכותו להודיע למפעילה כי אינו מעוניין בשירות.

18. המשתמש מצהיר כי הוא נותן בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות פרסום שיווקי באמצעים אלקטרוניים לרבות בדואר אלקטרוני ומסרונים וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בדבר משלוח דברי פרסומת על פי סעיף 30א חוק התקשורת (בזק ושידורים). ככל שירצה המשתמש להפסיק את משלוח הפרסומות, יוכל להודיע על כך למפעילה בדוא”ל info@uniquerome.co.il או באמצעות מנגנון הסרה. 

19 .המשתמש מסכים כי המידע שיימסר על ידו באתר יוכל לשמש את המפעילה למטרות עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע. כן הנך מסכים לכך שהמפעילה תהא רשאית לשמור את המידע שיימסר על ידך במאגרי המידע שלה.

20 .המשתמש מצהיר כי הוא מסכים לכך, שהמפעילה תהא רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על פעילות המשתמש באתר אלא במקרים שלהלן:

21. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;

22. במקרה כי המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר, או אם ביצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות הנחזות על ידי המפעילה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

23. אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי;

24 .בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המפעילה ו/או מי מטעמה;

25. בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש ואו לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי;

26. המפעילה תהה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים בה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו; 

27. המפעילה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין או במכוון את זהות המשתמש ללא הסכמתך ו/או לצורך קבלת שירות;

28. אם המפעילה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי היא תהה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו;

מקום שמירת המידע

29. המידע שהמפעילה אוספת נשמר במאגרי המידע שלה, המאוחסן אצלה ברשת מחשב פנימית ו/או אצל ספקי אירוח באמצעות שרתים ומערכי אחסון מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות שאף הן עשויות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל, כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ובהוראות כל דין.

הזכות לעיין במידע

30. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 כל אדם זכאי לעיין – בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס – במידע שעליו המוחזק במאגרי מידע. אדם שעין במידע ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל מאגר המידע סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעות סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן שנקבע בתקנות.

אבטחת מידע

31 .המפעילה משתמשת באמצעי אבטחת מידע התואמים את אמות המידה הנהוגות באתרי מרשתת. למרות האמור לעיל, מובא לידיעת המשתמש והוא מאשר כי בהיות הסביבה מקוונת לא ניתן להבטיח בצורה מוחלטת חסימה הרמטית וקיים סיכון מסוים של חדירה למאגרי הנתונים של האתר וכן לתעבורת הנתונים בין המחשב בו אתה עושה שימוש לבין המפעילה ולהיפך.

32. משכך, מוסכם על המשתמש כי המפעילה לא תהא אחראית לנזק, ישיר ו/או עקיף כלשהו שייגרם לך ו/או לצד שלישי, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למאגר הנתונים באתר והעברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידו לצד שלישי כלשהו, וזאת ככל שהמפעילה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה ולא פעלה בזדון.

הגבלת אחריות

33. תכנים המוצגים באתר שהם של צדדים שלישיים או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים שעלו כתוצאות חיפוש באתר; הם אינם בבעלות המפעילה, אינם מופעלים על ידה ואינם באחריותה אלא באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים, לרבות חברות שונות.

34. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה לא תהא אחראית לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו או להתקשרות בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי או אודות האתר שמופעל על ידי הצד השלישי או פנה לצד השלישי ו/או לאתר אינטרנט ו/או לאתר מכירות המופעל על ידי צד שלישי כלשהו באמצעות קישור (לינק) מהאתר.

35. תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים כמו שהם (As Is) כפי שנתקבלו על ידי צדדים שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של המפעילה או מי מטעמה. המפעילה אינה אחראית לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים או להפרה של זכויות קניין, לרבות קניין רוחני, הנובעות מנתונים שמקורם בצדדים שלישיים.

36. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש או המקושרים על ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי אנשים שאין למפעילה כל שליטה עליהם. תוצאות החיפוש באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך על נתונים הנאספים מצדדים שלישיים. מידע ונתונים אלה הינם באחריותם של הצדדים השלישיים והמפעילה אינה אחראית לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם.

37. ידוע למשתמש כי תיתכן אפשרות שבאתר ו/או במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים המפורטים באתר נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או טעויות. המפעילה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור.

38. כמו כן, לא תהיה המפעילה אחראית למידע המקושר לאתר באמצעות קישוריות (לינקים) או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך, עקב הסתמכותך על מידע או על שירות המצוי באתר או באתרים אלה.

39. המפעילה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. המפעילה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר ו/או להימנע מהוספת קישור חדש ו/או להוסיף תוכן חדש ו/או להסיר תוכן קיים – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

40. אין לראות במפעילה כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשתמע, כהפרה של האמור בדין.

41 .המפעילה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או את הגישה לאתר במרשתת, ברשת הסלולרית ו/או אצל המפעילים הסלולריים או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים התכנים באתר ו/או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר או באתרים המקושרים אליו.

42. בהצגת הנתונים אין משום המלצה, הבעת דעה או חוות דעת ביחס לאתר של צד שלישי כלשהו או לשירותים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

43. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם אישית למשתמש. המפעילה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל המשתמש ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע ו/או תכנים ו/או שירותים המצויים באתר. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי המפעילה, יהיה המידע המצוי במשרדי המפעילה המידע המחייב. 

כל המסתמך על האמור באתר בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה למשתמש ו/או לצד שלישי בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

44. כל המידע המפורסם באתר האינטרנט, לרבות כתבות תוכן, אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או יעוץ אחר ו/או משמש תחליף לייעוץ משפטי. כל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו”ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. 

45. קובצי  Cookies (עוגיות) הם קבצי טקסט הנשמרים ו/או עשויים להישמר בדיסק הקשיח של המחשב של המשתמש ו/או באמצעי אחר באמצעות הדפדפן והם הכרחיים לצורך השימוש באתר. האתר וכן צדדים שלישיים עשויים לעשות שימוש בקבצי Cookies  כדי להבין טוב יותר את אופן השימוש של המשתמש באתר וכדי להקל על תהליך החיפוש וההתמצאות באתר.

קובצי Cookies מסייעים, בין היתר, לזהות אם מדובר בביקור ראשון באתר, עמודים נצפים, דפוסי שימוש באתר ועוד.  קובצי cookies אינם מכילים מידע אישי ואין באפשרותם לאסוף מידע אישי לזיהוי המשתמש.

המשתמש יוכל למחוק ו/או למנוע ו/או לבקש התראה על שמירת קובצי cookies בדיסק הקשיח של המחשב שלו על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. ניתן להגדיר בדפדפן האינטרנט שלך שקבצי ה-cookie לא ישמרו על ההתקן או שהמשתמש יתבקש לאשר את הפעלתם בכל פעם מחדש. פעולה זו היא באחריותו האישית של המשתמש, כמו מדיניות השמירה והשימוש בעוגיות.
בנוסף, ניתן גם בכל עת למחוק את קובצי Cookie שהופעלו שוב. מידע רחב כיצד זה פועל ניתן למצוא בתפריט העזרה של הדפדפן שלך.

לתשומת לבך, חסימת או הגבלת קובצי cookies עלול להפריע לשימוש של המשתמש באתר.

הצעות מחיר ומחירה

46. הצעת מחיר ו/או מכירה כפופה לתנאי השימוש בקשר לתנאים המיוחדים של כל הצעה ו/או מחירה.

47. הצעת המחיר ו/או המכירה נעשות על בסיס המידע שמסר המשתמש באתר. לפיכך, אם לא מסר המשתמש את כל המידע או שאם מסר מידע שגוי ו/או מידע חלקי ייתכן שיהיו הבדלים בין הצעת המחיר שהתקבלה לבין הצעת המחיר הסופית ו/או המכירה.

המפעילה איננה אחראית לכל נזק שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

48. פרסום מוצרים על ידי צדדים שלישיים באתר אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת המפעילה לרכוש את המוצרים ואינו מעיד על הסכמתה לתוכנם ו/או אמינותם ו/או עדכניותם ו/או חוקיותם של המוצרים המוצגים. מובהר בזאת כי המפעילה אינה בודקת ו/או עורכת ו/או מפקחת על תוכן המוצרים ואינה אחראית לתוכן ו/או למידע ו/או למוצרים  ו/או לשירותים הזמינים. ההתקשרות של המשתמש עם צד שלישי כלשהו הנה באחריותו הבלעדית של המשתמש והמפעילה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. 

קנין רוחני

49. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לאתר וכל המידע ו/או התכנים ו/או השירותים הנמצאים באתר, שאינם של צדדים שלישיים, שייכים למפעילה, הם רכושה הבלעדי וחלות עליהם כל ההגנות הקבועות בכל דין.

50. מובהר, כי נאסר על המשתמש לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. בכלל זה, נאסר על המשתמש להכניס שינויים ו/או לשדר ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להעתיק ו/או לשכפ ו/או להציג ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או לבצע כל פעולה אחרת בכל מידע, תכנים והשירותים המופיעים באתר, כולם או חלקם, אלא באישור מראש ובכתב מאת המפעילה.

דין ושיפוט

51. תנאי שימוש אלה וכל עניין הקשור באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל ולהם בלבד.

52 .בכל עניין או סכסוך שיפרוץ בהקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או לכל נושא קשור, סמכות השיפוט הבלעדית לדון בו תהא נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז.

774\1\2

הסיורים המומלצים שלנו

צרו קשר

דילוג לתוכן